British Archaeological Jobs & Resources

Project Archaeologists and Supervisors

  Archaeoleg Brython Archaeology CYF in North Wales, Anglesey
   £20,104.50-£26,890.50
  Apply before: 31/01/2021
Responsibility Level:  Trainee   L 2  L 3  L 3/4  L 4  L 4/5  L 5  L 5/6  L 6  L 7
  
Telephone:
  07769746996
Enquiries Email :
  admin@brythonarchaeology.co.uk
Website:
  Click for link
Application Address:
  

No Postal Applications please

 

We are looking to recruit Project Archaeologists and Supervisors for a fixed term contract of 8 weeks (starting immediately) with the possibility of extension.

Work will involve archaeological fieldwork on an ongoing project in Anglesey, North Wales.

This specific project will include accommodation, approximately 1.5 hours of overtime per day (5 days a week), £20 subsistence per working day and travel time from accommodation to site. 

Candidates will have a degree in Archaeology (or similar) and should be able to demonstrate relevant experience, be enthusiastic and willing to learn. You should be prepared to carry out outdoor manual work in all weather. Good organisational skills required and ability to use initiative.


Salary

 • Project Archaeologists: £20,104.50 -  £21,723.00
 • Supervisors: £22,756.50 -  £26,890.50

Overtime will apply at at time and a half for work over standard hours - current working hours 7:00 - 16:30 (1.5 hours of overtime per day)


 • A valid CSCS card (PQP or AQP) is essential and membership of CIfA is desirable.
 • It is desirable you hold a clean driving licence and are willing to drive company vehicles.
 • Applicants must be eligible to work in the United Kingdom. Proof of eligibility will be required.
 • References will be contacted.

Employee Benefits include:

 • · Excellent rates of pay 
 • · 21 days of paid annual leave rising to 26 days after 5 years of continuous service
 • · Minimum of 3 gifted days of paid leave over Christmas break
 • · Company pension scheme (NEST) with a generous Employer contribution of 6%
 • · A generous paid sick leave policy following a qualifying period
 • · 100% of CIfA subscription fees paid for by Brython
 • · Free travel from company offices to site
 • · Paid travel time for all employees travelling from company offices or provided accommodation to site
 • · We operate an office flexitime system for weeks you are based in the office
 • · Time in lieu for hours worked in excess of 7.5 per day*
 • · Overtime rates of time and half for hours in excess of 7.5 per day Monday-Friday, time and half for hours worked on Saturday and double time for hours work on Sunday and Bank Holidays*
 • · Accommodation on away projects (single rooms as standard, couple sharing available)
 • · Subsistence of £20 per working day on away projects**
 • · Good quality PPE provided
 • · Paid Health and Safety Training including CSCS cards, CITB certificates, SMSTS/SSSTS
 • · Training and progression opportunities
 • · All staff have access to a 24/7 Employee Assistance Programme providing confidential emotional support and legal and financial advice including mental health issues, bereavement, substance abuse, child and dependant caring, money management, landlord disputes, consumer rights issues, relationship issues and divorce
 • · Access to Mental Health First Aiders on site
 • · Annual Christmas Party (unless Covid decides to spoil our fun)

*Time in lieu OR Overtime (project dependent)

**may be reduced if meals are provided with accommodation

If you are interested in working with us please email your CV with two referees and a covering letter to admin@brythonarchaeology.co.ukYr ydym eisiau penodi Archaeolegwyr Prosiect ac Goruchwylwyr ar gytundeb cyfnod penodol o 8 wythnos(cychwyn ar unwaith), gyda’r posibilrwydd o estyniad.

Bydd y gwaith yn cynnwys gwaith maes archaeolegol ar brosiect sydd ar y gweill yn Ynys Môn.

Bydd y prosiect yma yn cynnwys llety, goramser o tua 1.5 awr y diwrnod (5 diwrnod yr wythnos), cynhaliaeth o £20 pob diwrnod gwaith ac amser trafeilio o'ch llety i'r safle.

Y mae’n ofynnol i ymgeiswyr gael gradd mewn Archaeoleg (neu radd gyffelyb), a chanddynt brofiad perthnasol; a dylent fod yn frwdfrydig ac yn barod i ddysgu. Rhaid i ymgeiswyr fod yn barod i weithio yn yr awyr agored ym mhob tywydd. Y mae sgiliau trefnu da yn ofynnol, a’r gallu i weithio ar eich liwt eich hun.

Cyflog

 • Archaeolegwyr Prosiect: £20,104.50 -  £21,723.00
 • Goruchwylwyr: £22,756.50 -  £26,890.50

Tâl goramser (amser a hanner) am waith dros oriau cyffredin - oriau presennol 7:00 - 16:30 (1.5 awr goramser pob dydd)

- Y mae cerdyn Cynllun Tystysgrif Sgiliau Adeiladu (CSCS) ddilys yn angenrheidiol (PQP neu AQP), ac aelodaeth o Sefydliad Siartredig yr Archaeolegwyr (CIfA) yn ddymunol.
Y mae’n ddymunol i ymgeiswyr fod â thrwydded yrru lân, a bod yn fodlon gyrru cerbydau’r cwmni.
Rhaid i ymgeiswyr fod yn gymwys i weithio yn y Deyrnas Unedig. Gofynnir am brawf o hyn.
Byddwn yn cysylltu â chanolwyr.

 • - Bydd Buddion Staff yn cynnwys:
 • · Cyfradd gyflog ardderchog 
 • · 21 niwrnod o wyliau blynyddol, yn cynyddu i 26 niwrnod ar ôl 5 mlynedd o wasanaeth di-dor
 • · Lleiafswm o 3 niwrnod o wyliau gyda thâl gyfnod y Nadolig
 • · Cynllun pensiwn y cwmni (Ymddiriedolaeth Cynilion Cyflogaeth Genedlaethol (NEST)), gyda chyfraniad hael o 6% gan y Cyflogwr
 • · Polisi absenoldeb salwch hael, yn dilyn cyfnod cymhwysol
 • · 100% o ffi tanysgrifio Sefydliad Siartredig yr Archaeolegwyr wedi ei dalu gan Brython
 • · Teithio am ddim o swyddfeydd y cwmni i’r safle
 • · Tâl am yr amser teithio o swyddfeydd y cwmni, neu lety i’r safle
 • · Mae gennym system amser hyblyg ar gyfer yr wythnosau y byddwch yn y swyddfa
 • · Amser i ffwrdd yn lle oriau a weithwyd yn ychwanegol i 7.5 awr y diwrnod*
 • · Cyfradd tâl goramser: amser a hanner am yr oriau a weithwyd yn ychwanegol i 7.5 awr y diwrnod, o ddydd Llun i ddydd Gwener; amser a hanner am oriau wedi eu gweithio ar ddyddiau Sadwrn; ac amser dwbl am oriau wedi eu gweithio ar ddyddiau Sul a Gwyliau Banc*
 • · Llety ar gyfer prosiectau ymhell i ffwrdd (ystafell sengl, fel arfer, gydag ystafelloedd ar gael i gyplau rannu hefyd)
 • · Cynhaliaeth o £20 y diwrnod gwaith ar brosiectau ymhell i ffwrdd**
 • · Darperir Cyfarpar Diogelu Personol (PPE) o safon uchel
 • · Hyfforddiant Iechyd a Diogelwch, gan gynnwys cardiau’r Cynllun Tystysgrif Sgiliau Adeiladu (CSCS), tystysgrifau Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu (CITB), Cynllun Hyfforddiant Diogelwch Rheoli Safle (SMSTS) / Cynllun Hyfforddiant Diogelwch Goruchwyliwr Safle (SSSTS)
 • · Cyfleoedd hyfforddiant a chynnydd
 • · Caiff pob aelod o staff fynediad at Raglen Cymorth i Staff (EAP) bedair awr ar hugain y dydd - yn darparu cefnogaeth emosiynol gyfrinachol a chyngor cyfreithiol ac ariannol, gan gynnwys materion iechyd meddwl, profedigaeth, camddefnyddio sylweddau, gofalu am blant a dibynyddion, trin arian, anghydfod â landlord, materion hawliau defnyddwyr, materion perthynas ac ysgariad
 • · Mynediad i Gymorth Cyntaf Iechyd Meddwl ar y safle
 • · Parti Nadolig blynyddol (Os di Covid ddim yn piso ar ein chips)

*Amser i ffwrdd yn lle amser a weithwyd (in lieu) NEU dâl goramser (yn ddibynnol ar y prosiect)

**Gall hyn gael ei ostwng os yw prydau bwyd yn gynwysedig gyda’r llety

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda ni, anfonwch eich CV gyda dau ganolwr a llythyr eglurhaol i admin@brythonarchaeology.co.uk

 

 

 

Please quote BAJR in your application.Share advert

Print Advert